விலங்கியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது.

விலங்கியல் பாடக்குறிப்புகள் 10க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நாளமில்லாச் சுரப்பி மண்டலம்

இரத்த சுழற்சி மண்டலம்

நரம்பு மண்டலம்

நாளச்சுரப்பி மண்டலம்

புற்றுநோய் உயிாியல்

உணவுட்டம்

உணவுச் சொிமானம்

எலும்புகளும் மூட்டுகளும்

தசைகள்

சுவாசம்

1 thought on “விலங்கியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *