08/11/2018 மாதிாித்தோ்வு -7 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular) 08/11/2018 மாதிாித்தோ்வு -7 (200 Qns) -PDF தோ்வு நேரம் – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை

Continue Reading

04/11/2018 மாதிாித்தோ்வு -6 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular) 04/11/2018 மாதிாித்தோ்வு -6 (200 Qns) -PDF தோ்வு நேரம் – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை

Continue Reading

01/11/2018 மாதிாித்தோ்வு -5 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular) 01/11/2018 மாதிாித்தோ்வு -5 (200 Qns) -PDF தோ்வு நேரம் – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை

Continue Reading

இந்திய பொருளாதாரம் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள் (வீடியோ)

RRB / RPF / TNPSC / TET / SI/ POLICE போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தெளிவான விளக்கத்துடன் வீடியோவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் தமிழா                      

Continue Reading

28/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -4 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular) 28/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -4 (200 Qns) -PDF தோ்வு நேரம் – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை Answer key : மதியம் 1 மணி (Tamizha Academy – Youtube Channel)

Continue Reading

25/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -3 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular) 25/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -3 (200 Qns) -PDF தோ்வு நேரம் – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை Answer key : மதியம் 1 மணி (Tamizha Academy – Youtube Channel)

Continue Reading

22/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -2 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular) 22/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -2 (200 Qns) -PDF தோ்வு நேரம் – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை Answer key : மதியம் 1 மணி (Tamizha Academy – Youtube Channel)

Continue Reading

19/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -1 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular) 19/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -1 (200 Qns) -PDF தோ்வு நேரம்  – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை Answer key : மாலை 5 மணி (Tamizha Academy – Youtube Channel)  

Continue Reading

TNPSC Group II Prelims – இலவச மாதிாித்தோ்வு வகுப்புகள் (Online & Regular)

TNPSC Group II Prelims – இலவச மாதிாித்தோ்வு வகுப்புகள் (Online & Regular) Follow us :  Facebook   WhatsApp YouTube https://youtu.be/_hinKtmix6o  

Continue Reading