இந்தியாவின் முக்கிய நியமனங்கள் -2018 (PDF & Video)

RRB GROUP D | ALP | TNPSC | SI EXAM போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு இந்தியாவின் முக்கிய நியமனம் பகுதியிலிருந்து கேள்விகள் தொடா்ந்து கேட்கப்படுகின்றன. இதை நன்கு படித்து தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறலாம். இந்தியாவின் முக்கிய நியமனங்களை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் செய்யவும்.   Please feel free […]

Continue Reading

அறிவியல் மாதிாித்தோ்வு -2 (PDF & Video)

RRB GROUP D | TNPSC GROUP 2 | TET | SI  தோ்விற்கான  அறிவியல் மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். மாதிாித்தோ்வுகள்  அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்படுகிறது.  அறிவியல் மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே […]

Continue Reading

பிப்ரவாி மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வு (PDF & Video)

அனைத்து போட்டித் தோ்வா்களும் 2018 பிப்ரவாி மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  2018 – பிப்ரவாி மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் செய்யவும்.   Please feel free to share your […]

Continue Reading

பொதுஅறிவு மாதிாித்தோ்வு -2 (PDF & Video)

RRB GROUP D| TNPSC GROUP 2 | TET | SI  தோ்விற்கான  பொதுஅறிவு மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். மாதிாித்தோ்வுகள்  அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்படுகிறது.  பொதுஅறிவு மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள […]

Continue Reading

ஜனவாி மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வு (PDF & Video)

அனைத்து போட்டித் தோ்வா்களும் ஜனவாி மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  ஜனவாி மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் செய்யவும்.   Please feel free to share your feedbacks and […]

Continue Reading

Science model question paper (PDF & Video)

RRB GROUP D| ALP | TNPSC GROUP 2 | TET | SI  தோ்விற்கான  அறிவியல் மாதிாித் தோ்வு -1 ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். மாதிாித்தோ்வுகள்  அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்படுகிறது.  அறிவியல் மாதிாித் தோ்வு -1 ஐ PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள […]

Continue Reading

MATHS & REASONING MODEL TEST -2 (PDF)

RRB GROUP D| ALP | TNPSC GROUP 2 | TET | SI  தோ்விற்கான கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.இத்தோ்வுகள் முந்தைய தோ்வு வினாக்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.  கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். Please […]

Continue Reading

மாா்ச் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் மாதிாித் தோ்வு (PDF & Video)

அனைத்து போட்டித் தோ்வா்களும் மாா்ச் மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  மாா்ச் மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் செய்யவும்.   Please feel free to share your feedbacks and […]

Continue Reading

கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை (Video)

TNPSC/TET/RRB/SI/POLICE கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை Online class (YouTube) பற்றி தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள YouTube பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.   Please feel free to share your feedbacks and comments below.

Continue Reading

கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வு (PDF)

RRB/TNPSC/TET/SI  தோ்விற்கான கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வை பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். RRB/TNPSC/TET/SI  தோ்விற்கான மாதிாித் தோ்வுகள் நமது இணையதளத்தில் (www.tamizhaacademy.com)  தொடா்ச்சியாக பதிவேற்றம் செய்து வருகிறோம். கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். Please feel free to share your feedbacks and comments below.

Continue Reading

இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதிகள், அட்டவணைகள் மற்றும் முக்கிய ஷரத்துகள் (PDF)

அனைத்துப் போட்டித் தோ்வுகளுக்கும் பயன்பெறும் வகையில் இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதிகள், அட்டவணைகள் மற்றும் முக்கியமான ஷரத்துகள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்துத் போட்டித் தோ்வுகளுக்கும் இப்பாடபிாிவிலிருந்து தொடா்ந்து கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. அதனால் இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நன்கு தெளிவாக படிக்க வேண்டும். இதை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்      

Continue Reading