RRB ZOOLOGY MODEL TEST (VIDEO)

RRB Group D தோ்விற்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட 10 விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வுகளை பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 1  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 2  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 3  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 4  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 5  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 6  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு […]

Continue Reading

இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு (வீடியோ)

RRB GROUP D / TNPSC / RPF / TET போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கும் மிகவும் பயனளிக்கும் வகையில் இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வுகள்  தோ்வு நோக்கில் தயாாிக்கப்பட்டது. இதில் மொத்தம் 14 மாதிாித்தோ்வுகள் உள்ளன. இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 1 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 2 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 3 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 4 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 5 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 6 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 7 இந்திய […]

Continue Reading

RRB BOTANY MODEL TEST (VIDEO)

RRB Group D தோ்விற்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட 5 தாவரவியல் மாதிாித்தோ்வுகளை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் தாவரவியல்  மாதிாித்தோ்வு 1  : Click here  தாவரவியல்  மாதிாித்தோ்வு 2  : Click here  தாவரவியல்  மாதிாித்தோ்வு 3  : Click here  தாவரவியல்  மாதிாித்தோ்வு 4  : Click here  தாவரவியல்  மாதிாித்தோ்வு 5  : Click here 

Continue Reading

RRB CHEMISTRY MODEL TEST (VIDEO)

RRB Group D தோ்விற்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட 10 வேதியியல் மாதிாித்தோ்வுகளை பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் வேதியியல் மாதிாித்தோ்வு 1  : Click here வேதியியல் மாதிாித்தோ்வு 2  : Click here வேதியியல் மாதிாித்தோ்வு 3  : Click here வேதியியல் மாதிாித்தோ்வு 4  : Click here வேதியியல் மாதிாித்தோ்வு 5  : Click here வேதியியல் மாதிாித்தோ்வு 6  : Click here வேதியியல் மாதிாித்தோ்வு […]

Continue Reading

புவியியல் சிறப்பு பெயர்கள் (இந்தியா மற்றும் உலகம்)

RRB GROUP D / TNPSC போன்ற போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட புவியியல் சிறப்பு பெயர்கள் (இந்தியா மற்றும் உலகம்) DOWNLOAD PDF

Continue Reading

2018 ஆகஸ்ட் மாத தினசாி நடப்பு நிகழ்வுகள் (வீடியோ)

தமிழா அகாடமி ஆகஸ்ட் மாத தினசாி நடப்பு நிகழ்வுகளை India’s Largest Platform “Unacademy” இல் பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது

Continue Reading

புவியியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. புவியியல் பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

Continue Reading

இந்திய அரசியலமைப்பு முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு பாடக்குறிப்புகள் 10க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

Continue Reading

இயற்பியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. இயற்பியல் பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue Reading

வேதியியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் – வீடியோ

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. வேதியியல் பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue Reading

தாவரவியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. தாவரவியல் பாடக்குறிப்புகள் 10க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue Reading

விலங்கியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. விலங்கியல் பாடக்குறிப்புகள் 10க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue Reading

உயிாியல் மாதிாித்தோ்வுகள் (வீடியோ)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் உயிாியல் மாதிாித்தோ்வுகள் தோ்வு நோக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது  

Continue Reading