அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு பகுதி 2 (MOST EXPECTED QUESTIONS)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படக் கூடிய வகையில் அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு பாடப்பிாிவில் இருந்து தயாாிக்கப்பட்ட மிகவும் எதிா்பாா்க்கபடும் முக்கிய வினாக்கள் பகுதி 2. இவை அனைத்தும் இதற்கு முன் நடந்த ALP தோ்வில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது மற்றும் இனி வரும் தோ்வுகளில் தோ்வு நோக்கில் தயாாிக்கப்பட்டது. இதை  PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் களிக் செய்யவும்   

Continue Reading

அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு (MOST EXPECTED QUESTIONS)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படக் கூடிய வகையில் அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு பாடப்பிாிவில் இருந்து தயாாிக்கப்பட்ட மிகவும் எதிா்பாா்க்கபடும் முக்கிய வினாக்கள் இவை அனைத்தும் இதற்கு முன் நடந்த ALP தோ்வில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது மற்றும் இனி வரும் தோ்வுகளில் தோ்வு நோக்கில் தயாாிக்கப்பட்டது இதை  PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் களிக் செய்யவும் https://youtu.be/SEz47YxNG7g

Continue Reading

அறிவியல் முக்கிய ஒரு வாி வினாக்கள் (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படக் கூடிய வகையில் அறிவியல் பாடப்பிாிவில் இருந்து தயாாிக்கப்பட்ட முக்கிய ஒரு வாி வினாக்கள். இவை அனைத்தும் இதற்கு முன் நடந்த ALP தோ்வில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது மற்றும் இனி வரும் தோ்வுகளில் தோ்வு நோக்கில் தயாாிக்கப்பட்டது இதை  PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் களிக் செய்யவும் https://youtu.be/egAwBEABMBE

Continue Reading

General Awareness Important Question (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படக் கூடிய வகையில் General Awareness பாடப்பிாிவில் இருந்து தயாாிக்கப்பட்ட முக்கிய ஒரு வாி வினாக்கள். இவை அனைத்தும் இதற்கு முன் நடந்த ALP தோ்வில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது மற்றும் இனி வரும் தோ்வுகளில் தோ்வு நோக்கில் தயாாிக்கப்பட்டது இதை  PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் களிக் செய்யவும் https://youtu.be/0evAqn0zrRE

Continue Reading

RRB GROUP D | ALP | உயிாியல் மாதிாித்தோ்வு 2 (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தோ்வு நோக்கில் தயாாிக்கப்பட்ட உயிாியல் மாதிாித்தோ்வு 2ஐப் பயன்படுத்தி தோ்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இதை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் https://youtu.be/BGumgYjhWfk    

Continue Reading

RRB GROUP D | ALP | உயிாியல் மாதிாித்தோ்வு 1 (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தோ்வு நோக்கில் தயாாிக்கப்பட்ட உயிாியல் மாதிாித்தோ்வு 1ஐப் பயன்படுத்தி தோ்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இதை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

RRB GROUP D/ ALP அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு மாதிாித்தோ்வு 2 (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டி தோ்வுக்கு மிகவும் பயன்படக் கூடிய வகையில் அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு மாதிாித்தோ்வு 2 நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

RRB GROUP D/ ALP நடப்பு நிகழ்வுகள் , பாடவாாியான மாதிாித்தோ்வுகள் (PDF வடிவில்)

RRB GROUP D/ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் நடப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும் மாதிாித்தோ்வுகளை இணையதளத்திலும் YouTubeயிலும் நடத்தி வருகிறது. 25க்கும் மேற்பட்ட PDF பைல்களை மொத்தமாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.இதை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள்   அறிவியல் மாதிாித்தோ்வுகள் பொதுஅறிவு மாதிாித்தோ்வுகள் கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித்தோ்வுகள் நடப்புநிகழ்வுகள்

Continue Reading

புவியியல் மாதிாித்தோ்வு | RRB GROUP D | ALP (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டி தோ்வுக்கு மிகவும் பயன்படக் கூடிய வகையில் புவியியல் மாதிாித்தோ்வு நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

RRB GROUP D/ ALP SCIENCE & GK MODEL TEST 1 (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித்தோ்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படக்கூட வகையில் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்ட அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு  மாதிாித்தோ்வு 1 இதை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

GENERAL AWARENESS MODEL TEST (தமிழில்) | RRB GROUP D | ALP

RRB GROUP D | ALP போன்ற போட்டித்தோ்வினை எதிா்கொள்ளும் வகையில் GENERAL AWARENESS MODEL TEST (தமிழில்) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் இதை PDF வடிவில் டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

RRB GROUP D/ ALP இயற்பியல் & வேதியியல் மாதிாித்தோ்வு (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாதிாித்தோ்வு நன்கு பயன்படுத்தி அதிக மதிப்பெண் பெற்று வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இதை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

இந்திய அரசியலமைப்பு முக்கிய நிகழ்வுகள்

அனைத்து  போட்டித் தோ்வுகளுக்கும் பயன்படுத்தும் வகையில் இந்திய அரசியலமைப்பு முக்கிய நிகழ்வுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை PDF ஆக டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

அரசியலமைப்பு முக்கிய வினாக்கள் (6-10)

RRB GROUP D. RPF, TNPSC, TET போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படுத்தும் வகையில் அரசியலமைப்பு முக்கிய வினாக்கள் சமச்சீா் பாடப்  புத்தகத்திலிருந்து தொகுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

2018 ஜுன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் (PDF & VIDEO)

2018 – ஜுன் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் பகுதி 1 தோ்வு நோக்கில் முக்கிய வினாக்களாகத் தொகுக்கப்பட்டு PDF வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதை பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனை அழுத்தவும்

Continue Reading