புவியியல் சிறப்பு பெயா்கள் (இந்தியா – உலகம்) (PDF)

RRB GROUP D / TNPSC போன்ற போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட புவியியல் சிறப்பு பெயா்கள் (இந்தியா – உலகம்)

Continue Reading

கோள்கள் முக்கிய குறிப்புகள் (PDF)

RRB GROUP D / TNPSC போன்ற போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட கோள்கள் முக்கிய குறிப்புகள்

Continue Reading

பழங்குடியின மக்கள் – இந்தியா (PDF)

RRB GROUP D / TNPSC போன்ற போட்டி தேர்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் – இந்தியா https://youtu.be/pCz3BcrG-PA

Continue Reading

இயற்பியல் முக்கிய வினாக்கள்(PDF & VIDEO)

TNPSC போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட இயற்பியல் முக்கிய வினாக்களாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

நடப்பு நிகழ்வுகள் | TOP 10 MOST EXPECTED QUESTIONS

TNPSC போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட நடப்பு நிகழ்வுகள் | TOP 10 MOST EXPECTED QUESTIONS தொகுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும் https://youtu.be/rsmeEhFfxjA

Continue Reading

தேசிய பூங்கா மற்றும் சரணாலயம் -இந்தியா

RRB GROUP D/ RPF / SI/ TNPSC போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்டதேசிய பூங்கா மற்றும் சரணாலயம் -இந்தியா தொகுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும் https://youtu.be/CBJPOJPpjS4

Continue Reading

விருதுகள் மற்றும் துறைகள்(PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ RPF / SI/ TNPSC போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட விருதுகள் மற்றும் துறைகள் பாடப்பகுதியில் இருந்து தொகுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்    

Continue Reading

புகழ்பெற்ற இசைக்கருவிகள் மற்றும் இசைக்கலைஞா்கள் (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ RPF/ TNPSC/SI போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட புகழ்பெற்ற இசைக்கருவிகள் மற்றும் இசைக்கலைஞா்கள் (PDF & VIDEO) தொகுத்துக் கொடுத்துள்ளோம் இதனை பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும் https://youtu.be/-I0rBY-RQ_U  

Continue Reading

இந்திய மாநிலங்களின் பாரம்பாிய நடனங்கள் (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ RPF/ TNPSC/SI போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட இந்திய மாநிலங்களின் பாரம்பாிய நடனங்களை தொகுத்துக் கொடுத்துள்ளோம் இதனை பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும் https://youtu.be/tCNxJwwN5JI  

Continue Reading

அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு முக்கிய ஒரு வாி வினாக்கள் பகுதி 2 (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D / RPF / SI / TNPSC போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு முக்கிய ஒரு வாி வினாக்கள் பகுதி 2 PDF மற்றும் வீடியோ வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.

Continue Reading

அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு ஒரு வாி வினாக்கள் (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D / RPF / SI / TNPSC போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு முக்கிய ஒரு வாி வினாக்கள் PDF மற்றும் வீடியோ வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.  

Continue Reading

முக்கிய நியமனங்கள் (இந்தியா) 2018 (PDF)

RRB GROUP D/ TNPSC/ RPF போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட இந்தியாவின் முக்கிய நியமனங்களைப் பதிவேற்றம் செய்துள்ளோம் இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்    

Continue Reading

சா்வதேச முக்கிய அமைப்புகள் மற்றும் தலைமையிடங்கள் (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற தோ்வில் கேட்கப்ட்ட வினாக்களை விாிவாக வழங்கி வருகிறோம். இதனை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்று வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் சா்வதேச முக்கிய அமைப்புகள் மற்றும் தலைமையிடங்கள்  PDF Link https://youtu.be/YAW_7kDr0-E

Continue Reading