அறிவியல் (வேதியியல்) மாதிாித்தோ்வு (PDF & Video)

RRB Group -D தோ்விற்கான அறிவியல் (Chemistry) மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். RRB Group -D தோ்விற்கான அறிவியல் (Chemistry) மாதிாித் தோ்வு PDF மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள YouTube Button -ஐ தொடா்பு கொள்ளவும்   Please feel free to share your feedbacks and comments below

Continue Reading

Science (Biology) Model Test (PDF & Video)

RRB Group -D தோ்விற்கான அறிவியல் (Biology) மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். RRB Group -D தோ்விற்கான அறிவியல் (Biology) மாதிாித் தோ்வு PDF  மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள YouTube Link -ஐ தொடா்பு கொள்ளவும்   Please feel free to share your feedbacks and comments below.

Continue Reading

மனத்திறன் மற்றும் காரணமறிதல் மாதிாித் தோ்வு -1 (PDF)

 RRB Group -D தோ்விற்கான மனத்திறன் மற்றும் காரணமறிதல் மாதிாித் தோ்வு 1 -ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். இவற்றுடன் RRB Group -D தோ்விற்கான கல்வி தகுதி, காலியான பணியிடங்கள் மற்றும் பாடப்பிாிவுகள் PDF File ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. RRB Group -D தோ்விற்கான மாதிாித் தோ்வுகள் நமது இணையதளத்தில் (www.tamizhaacademy.com) இன்று முதல் தொடா்ச்சியாக பதிவேற்றம் செய்யப்படும். மனத்திறன் மற்றும் காரணமறிதல் மாதிாித் தோ்வு […]

Continue Reading