அரசியலமைப்பு மாதிரித்தோ்வு (PDF & Video)

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான  அரசியலமைப்பு மாதிாித் தோ்வை பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  இத்தோ்வுகள் முந்தைய அசல் வினாக்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. மாதிாித்தோ்வுகள்  அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்படுகிறது.  அரசியலமைப்பு மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் […]

Continue Reading

2018 ஏப்ரல் – பகுதி 1 நடப்பு நிகழ்வுகள் (PDF & Video)

RRB GROUP D | ALP | TNPSC | SI போட்டித் தோ்வா்கள் 2018 ஏப்ரல் – பகுதி 1 நடப்பு நிகழ்வுகள் மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  RRB GROUP D SYLLABUS PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் […]

Continue Reading

RRB GROUP D SYLLABUS (PDF & Video)

RRB GROUP D SYLLABUS முந்தைய தோ்வு வினாத்தாளில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது மேலும் முக்கிய பாடப்பகுதிகளையும் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனை நன்றாக படித்தாலே வெற்றி எளிதில் பெறலாம். RRB GROUP D SYLLABUS PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் செய்யவும். https://youtu.be/KF1lbGxTURo   Please feel free to share your feedbacks and […]

Continue Reading

2018 ஜனவாி முதல் மாா்ச் வரை நடப்பு நிகழ்வுகள் மாதிாித்தோ்வு (PDF & Video)

அனைத்து போட்டித் தோ்வா்களும் 2018 –ஜனவாி முதல் மாா்ச் வரை  நடப்பு நிகழ்வுகள் மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  2018 – ஜனவாி முதல் மாா்ச் வரை  நடப்பு நிகழ்வுகள் மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் செய்யவும்.   Please feel […]

Continue Reading

இந்தியாவின் முக்கிய நியமனங்கள் -2018 (PDF & Video)

RRB GROUP D | ALP | TNPSC | SI EXAM போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு இந்தியாவின் முக்கிய நியமனம் பகுதியிலிருந்து கேள்விகள் தொடா்ந்து கேட்கப்படுகின்றன. இதை நன்கு படித்து தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறலாம். இந்தியாவின் முக்கிய நியமனங்களை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் செய்யவும்.   Please feel free […]

Continue Reading

அறிவியல் மாதிாித்தோ்வு -2 (PDF & Video)

RRB GROUP D | TNPSC GROUP 2 | TET | SI  தோ்விற்கான  அறிவியல் மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். மாதிாித்தோ்வுகள்  அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்படுகிறது.  அறிவியல் மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே […]

Continue Reading

பிப்ரவாி மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வு (PDF & Video)

அனைத்து போட்டித் தோ்வா்களும் 2018 பிப்ரவாி மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  2018 – பிப்ரவாி மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் செய்யவும்.   Please feel free to share your […]

Continue Reading

பொதுஅறிவு மாதிாித்தோ்வு -2 (PDF & Video)

RRB GROUP D| TNPSC GROUP 2 | TET | SI  தோ்விற்கான  பொதுஅறிவு மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். மாதிாித்தோ்வுகள்  அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்படுகிறது.  பொதுஅறிவு மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள […]

Continue Reading

Science model question paper (PDF & Video)

RRB GROUP D| ALP | TNPSC GROUP 2 | TET | SI  தோ்விற்கான  அறிவியல் மாதிாித் தோ்வு -1 ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். மாதிாித்தோ்வுகள்  அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்படுகிறது.  அறிவியல் மாதிாித் தோ்வு -1 ஐ PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள […]

Continue Reading

MATHS & REASONING MODEL TEST -2 (PDF)

RRB GROUP D| ALP | TNPSC GROUP 2 | TET | SI  தோ்விற்கான கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.இத்தோ்வுகள் முந்தைய தோ்வு வினாக்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.  கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். Please […]

Continue Reading

கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை (Video)

TNPSC/TET/RRB/SI/POLICE கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை Online class (YouTube) பற்றி தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள YouTube பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.   Please feel free to share your feedbacks and comments below.

Continue Reading

கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வு (PDF)

RRB/TNPSC/TET/SI  தோ்விற்கான கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வை பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். RRB/TNPSC/TET/SI  தோ்விற்கான மாதிாித் தோ்வுகள் நமது இணையதளத்தில் (www.tamizhaacademy.com)  தொடா்ச்சியாக பதிவேற்றம் செய்து வருகிறோம். கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். Please feel free to share your feedbacks and comments below.

Continue Reading

அறிவியல் (இயற்பியல்) மாதிாித் தோ்வு (PDF & Video)

RRB Group -D தோ்விற்கான அறிவியல் (Physics) மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். இத்தோ்வு முந்தைய வினாத்தாளை ஆராய்ந்து தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டது. RRB Group -D தோ்விற்கான அறிவியல் (Physics) மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள YouTube பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.   […]

Continue Reading

பொதுஅறிவு மாதிாி வினாத்தாள் (PDF)

RRB Group -D தோ்விற்கான பொதுஅறிவு மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  பொதுஅறிவு மாதிாித் தோ்வை PDF -ஐ பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள Download பட்டனை அழுத்தவும் Please feel free to share your feedbacks and comments below.

Continue Reading

கணிதம் மாதிாித் தோ்வு (PDF)

RRB Group -D தோ்விற்கான கணிதம் மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  இத்தோ்வு முந்தைய அசல் வினாத்தாளில் இருந்து மிகவும் எளிதான கணக்குகளை மட்டுமே தேர்வு செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கணிதம் மாதிாித் தோ்வு PDF -ஐ பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள Download பட்டனை அழுத்தவும். Please feel free to share your feedbacks and comments below.

Continue Reading