அறிவியல் (வேதியியல்) மாதிாித்தோ்வு (PDF & Video)

Group D RRB

RRB Group -D தோ்விற்கான அறிவியல் (Chemistry) மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.

RRB Group -D தோ்விற்கான அறிவியல் (Chemistry) மாதிாித் தோ்வு PDF

மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள YouTube Button -ஐ தொடா்பு கொள்ளவும்

 

Please feel free to share your feedbacks and comments below

1 thought on “அறிவியல் (வேதியியல்) மாதிாித்தோ்வு (PDF & Video)

Leave a Reply

Your email address will not be published.