அறிவியல் (இயற்பியல்) மாதிாித் தோ்வு (PDF & Video)

Group D RRB

RRB Group -D தோ்விற்கான அறிவியல் (Physics) மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். இத்தோ்வு முந்தைய வினாத்தாளை ஆராய்ந்து தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டது.

RRB Group -D தோ்விற்கான அறிவியல் (Physics) மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.

மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள YouTube பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.

 

Please feel free to share your feedbacks and comments below.

1 thought on “அறிவியல் (இயற்பியல்) மாதிாித் தோ்வு (PDF & Video)

Leave a Reply

Your email address will not be published.