மனத்திறன் மற்றும் காரணமறிதல் மாதிாித் தோ்வு -1 (PDF)

Group D RRB SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

 RRB Group -D தோ்விற்கான மனத்திறன் மற்றும் காரணமறிதல் மாதிாித் தோ்வு 1 -ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.

இவற்றுடன் RRB Group -D தோ்விற்கான கல்வி தகுதி, காலியான பணியிடங்கள் மற்றும் பாடப்பிாிவுகள் PDF File ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

RRB Group -D தோ்விற்கான மாதிாித் தோ்வுகள் நமது இணையதளத்தில் (www.tamizhaacademy.com) இன்று முதல் தொடா்ச்சியாக பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.

மனத்திறன் மற்றும் காரணமறிதல் மாதிாித் தோ்வு 1

RRB Group -D Information

Please feel free to share your feedbacks and comments below.

1 thought on “மனத்திறன் மற்றும் காரணமறிதல் மாதிாித் தோ்வு -1 (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *