RRB GROUP D | ALP | உயிாியல் மாதிாித்தோ்வு 2 (PDF & VIDEO)

Group D RRB SI/POLICE TET TNPSC

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தோ்வு நோக்கில் தயாாிக்கப்பட்ட உயிாியல் மாதிாித்தோ்வு 2ஐப் பயன்படுத்தி தோ்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்

இதை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *