தமிழ்நாடு காவலர் 10 இலவச முழு மாதிரித்தேர்வு – Download PDF

Latest News

காவலர் தேர்வுக்கு பயன்படக் கூடிய விதத்தில் இலவச மாதிரித்தேர்வு நமது தமிழா அகாடமியில் PDF ஆக பதிவேற்றம் செய்யப்படுகிறது. அறிவியல் பாடத்தில் இருந்து தேர்வு நோக்கில் தயாரிக்கப்பட்ட முக்கிய வினாக்கள்

Police Free Model Test 01 with Answer : Download PDF

Police Free Model Test 02 with Answer : Download PDF

Police Free Model Test 03 with Answer : Download PDF

Police Free Model Test 04 with Answer : Download PDF

Police Free Model Test 05 with Answer : Download PDF

Police Free Model Test 06 with Answer : Download PDF

Police Free Model Test 07 with Answer : Download PDF

Police Free Model Test 08 with Answer : Download PDF

Police Free Model Test 09 with Answer : Download PDF

Police Free Model Test 10 with Answer : Download PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.