இயற்பியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது.

இயற்பியல் பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வெப்ப மற்றும் வெப்ப இயக்கவியல் ஒளி வேலை, திறன் மற்றும் ஆற்றல் பருப்பொருளின் பண்புகள் விசை, அழுத்தம் மற்றும் இயக்கங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published.