இடைக்கால இந்தியா முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது.

இடைக்கால இந்தியா பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

டெல்லி சுல்தானிய பேரரசு இடைக்கால இந்தியாவில் பக்தி இயக்கம் விஜயநகர பேரரசு முகலாயப் பேரரசு மராத்தியா்கள்

1 thought on “இடைக்கால இந்தியா முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *