இஸ்ரோ நிறுவனத்தில் தொழில்நுட்ப உதவியாளா் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

Latest News

இஸ்ரோ நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு

Qualification :

Diploma / BE / Degree

Vacancy :

63

Salary :

 Rs.44,900 – Rs.1,42,000

Age :

Minimum – 18 years

UR, ST – 35 Years,

SC – 40 years,

OBC – 38 Years

Post :

Technical Assistant,

Scientific Assistant,

Library Assistant

   

Fees :

Rs.250 for Each Post (OBC, General only)

Online Apply Start Date:

18.12.2019

Online Apply Last Date :

01.01.2020

Download Notification :

Click here

Weekly Employment Newspaper (Tamil) : Click here

Weekly Employment Newspaper (English) : Click here

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.