இந்திய வரலாறு முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (50 வீடியோக்கள்)

SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

India’s largest Educaational platfom “unacademy” இல் இந்திய வரலாறு பாடத்தில் அனைத்து முக்கிய பகுதிகளையும் வீடியோவாக கொடுத்துள்ளோம்.
இவை அனைத்தும் தோ்வில் இதற்கு முன் கேட்கப்பட்ட வினாக்களே ஆகும். இதனை நன்றாக படித்து அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள்

ஐரோப்பியா்கள் வருகை -1

ஐரோப்பியா்கள் வருகை -2

கா்நாடக போா்

பிளாசி போா் மற்றும் பக்ஸாா் போா்

வாரன்ஹேஸ்டிங்ஸ்

காரன்வாலீஸ் பிரபு

வெல்லெஸ்லி பிரபு

மாா்க்குவிஸ் ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு

வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு

டல்ஹௌசி பிரபு

இந்தியாவில் அலெக்ஸாண்டாின் படையெடுப்பு

மெளாியப் பேரரசு

மெளாியா்களின் அரசியல் வரலாறு

மெளாியா் ஆட்சிமுறை

மெளாிய கால கலை மற்றும் கட்டிடக்கலை

மெளாியருக்கு பிந்தைய கால இந்தியா

குஷாணா்ககள்

குப்தப் பேரரசு

குப்தா் ஆட்சிமுறை

ஹா்ஷா்

பழங்கால இந்திய இலக்கியங்கள்

சாளுக்கியா்கள்

இராஷ்டிரக்கூடா்கள்

இராசபுத்திரா்கள்

முகமது கஜினி

முகமது கோரி

டெல்லி சுல்தானியத்தின் கீழ் இந்தியா 1

டெல்லி சுல்தானியத்தின் கீழ் இந்தியா 2

பாமினி அரசு

முகலாயா்களின் கீழ் இந்தியா

சீக்கிய மதம்

இந்திய அரசியலமைப்பு வளா்ச்சி

அமைப்புகளும் தோற்றுவித்தவா்களும்

வைசிராய்கள்

கல்வி வளா்ச்சி மேம்பாடு

17ஆம் நூற்றாண்டு கால அட்டவணை

18ஆம் நூற்றாண்டு கால அட்டவணை

19ஆம் நூற்றாண்டு கால அட்டவணை

20ஆம் நூற்றாண்டு கால அட்டவணை

சுதந்திரத்திற்கு பிறகு பின் இந்தியா

சுதந்திரத்திற்கு பிறகு கல்வி மேம்பாடு

சுதந்திரத்திற்கு பின் இந்தியா அணு ஆற்றல் ஆராய்ச்சி

சுதந்திரத்திற்கு பின் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி

சுதந்திரதிற்கு பின் வெளியுறவு கொள்கை

சங்க காலம்

சங்க கால ஆட்சிமுறை

பல்லவா் காலம்

பாண்டியப் பேரரசு

சோழப் பேரரசு

தமிழகத்தில் நாயக்கா்களின் ஆட்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published.