தாவரவியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது.

தாவரவியல் பாடக்குறிப்புகள் 10க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பாசி

பாக்டீாியா

புஞ்சை

வைரஸ்

தாவர நோய்கள்

பிரையோபைட்டுகள்

டொிட்டோபைட்டுகள்

ஜிம்னோஸ்பொ்ம்

ஆஞ்சியோஸ்பொ்ம்

செல் உயிாியல்

1 thought on “தாவரவியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *