பழங்கால இந்தியா முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது.

பழங்கால இந்தியா பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால இந்தியா ஹரப்பா நாகாிகம் வேதகாலப் பண்பாடு சமண சமயம் புத்த சமயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *