25/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -3 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

Group II SUBJECT WISE VIDEOS (200+) TNPSC

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular)

25/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -3 (200 Qns) -PDF

தோ்வு நேரம் – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை

Answer key : மதியம் 1 மணி (Tamizha Academy – Youtube Channel)

Leave a Reply

Your email address will not be published.