தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டத்தின் கீழ் தொழில்சார் சமூக வல்லுநா் பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு

Continue Reading

RRB NTPC EXAM ANALYSIS & QUESTION REVIEW (30.12.2020 – 2nd shift)

RRB NTPC EXAM ANALYSIS & QUESTION REVIEW (30.12.2020 – 2nd shift) 3, 9, 17, ? அடுத்து வரும் எண்? (27) 10, 14, 23, 39, 64, ? அடுத்து வரும் எண்? (100) # என்பது -, $ என்பது +, Y என்பது , * என்பது ÷ எனில் 49 # 7 Y 20 * 4 $ 3 = ? (17) 8 […]

Continue Reading

RRB NTPC EXAM ANALYSIS & QUESTION REVIEW (30.12.2020 – 1st shift)

RRB NTPC EXAM ANALYSIS & QUESTION REVIEW (30.12.2020 – 1st shift) 1 KB = 1024 Byte அடுத்து வரும் எண் : 6, 12, 20, 30, 42, ? (56) 3, 13, 23, 33, 43, 53 வேறுபட்டது? 33 என்பது – 23/99 1, 9, 25, 49, 81, ? (121) இதன் மதிப்பு = ஒரு பொருளை 10% இலாபத்திலும், மற்றொரு பொருளை 10% […]

Continue Reading

RRB NTPC EXAM ANALYSIS IN TAMIL (29.12.2020 – 2nd Shift) – Download PDF

RRB NTPC EXAM ANALYSIS IN TAMIL (29.12.2020 – 2nd Shift) x + 1/x = 12 எனில் x3 + 1/x3 = ? (1692) 4 sin2 300 + 3 cot2 600 – 2 tan2 450 = ? (0) அசல் – 5000, வட்டிவீதம் – 10%, தனிவட்டி – 1500 எனில் காலம்? (3 ஆண்டுகள்) வெண்வரைபடம் (தொலைபேசி, கடிதம், தகவல்தொடா்பு) விடுபட்ட எண்ணைக் […]

Continue Reading

TNEB LATEST NEWS | DEPT. EXAM RESULT OUT | CHECK NOW

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியமானது TANGEDCO / TANTRANSCO இன் ஊழியா்களுக்காக Accounts Officer, Technical Officer, Intenal Audit Officers and Subordinate Officers போன்ற பதவிகளுக்கு 2020 டிசம்பா் 12ஆம் தேதி எழுத்துத்தோ்வு நடத்தியது. தற்போது அதற்கான தோ்வு முடிவை வெளியிட்டுள்ளது. TNEB Accounts Officer Result : Download TNEB Technical Officer Result : Download TNEB Intenal Audit Officers Result : Download TNEB Subordinate Officers Result : […]

Continue Reading