தமிழா NEWS பராக் / 2020 ஜுலை மாத நடப்பு நிகழ்வுகள்

Current Affairs
தமிழா நியூஸ் பராக் இல் தினசாி நடப்பு நிகழ்வுகளை தொகுத்து வழங்க உள்ளோம். இந்த நடப்பு நிகழ்வுகள் அனைத்தும் தினமணி, தி இந்து, தினத்தந்தி போன்ற நாளிதழ்களில் வரும் முக்கிய நிகழ்வுகளை போட்டித்தோ்வுகளுக்கு பயன்படும் விதத்தில் தயாாித்து PDF ஆக வெளியிடுகிறோம். 
ஜுலை 17 நடப்பு நிகழ்வுகள் 
Download PDF
ஜுலை 18 நடப்பு நிகழ்வுகள் 
Download PDF
ஜுலை 19 & 20 நடப்பு நிகழ்வுகள்
Download PDF
ஜுலை 21 நடப்பு நிகழ்வுகள்
Download PDF
ஜுலை 22 நடப்பு நிகழ்வுகள்
Download PDF
ஜுலை 23  & 24 நடப்பு நிகழ்வுகள்
Download PDF
ஜுலை 25 நடப்பு நிகழ்வுகள்
Download PDF
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *