தமிழ்நாடு மின்வாாியத்தில் 3 புதிய வேலைவாய்ப்புகள் அறிவிப்பு | 2400 காலியிடங்கள்

Job Notification

1. Assessor Post – 1300 Vacancy

Official Notification PDF Download

2. Assistant Engineer Post – 600 Vacancy

Official Notification PDF Download

3. JA Post – 500 Vacancy

Official Notification PDF Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *