22/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -2 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular) 22/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -2 (200 Qns) -PDF தோ்வு நேரம் – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை Answer key : மதியம் 1 மணி (Tamizha Academy – Youtube Channel)

Continue Reading

19/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -1 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular) 19/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -1 (200 Qns) -PDF தோ்வு நேரம்  – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை Answer key : மாலை 5 மணி (Tamizha Academy – Youtube Channel)  

Continue Reading

TNPSC Group II Prelims – இலவச மாதிாித்தோ்வு வகுப்புகள் (Online & Regular)

TNPSC Group II Prelims – இலவச மாதிாித்தோ்வு வகுப்புகள் (Online & Regular) Follow us :  Facebook   WhatsApp YouTube https://youtu.be/_hinKtmix6o  

Continue Reading