இந்திய பொருளாதாரம் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள் (வீடியோ)

RRB / RPF / TNPSC / TET / SI/ POLICE போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தெளிவான விளக்கத்துடன் வீடியோவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் தமிழா                      

Continue Reading

பொதுஅறிவியல் மாதிாித்தோ்வுகள் (வீடியோ)

RRB GROUP D / ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் எடுக்கப்பட்ட அறிவியல் மாதிாி தோ்வுகள்

Continue Reading

இந்திய வரலாறு முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (50 வீடியோக்கள்)

India’s largest Educaational platfom “unacademy” இல் இந்திய வரலாறு பாடத்தில் அனைத்து முக்கிய பகுதிகளையும் வீடியோவாக கொடுத்துள்ளோம். இவை அனைத்தும் தோ்வில் இதற்கு முன் கேட்கப்பட்ட வினாக்களே ஆகும். இதனை நன்றாக படித்து அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள்

Continue Reading

28/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -4 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular) 28/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -4 (200 Qns) -PDF தோ்வு நேரம் – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை Answer key : மதியம் 1 மணி (Tamizha Academy – Youtube Channel)

Continue Reading

நவீன இந்திய வரலாறு  பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. நவீன இந்திய வரலாறு  பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.      

Continue Reading

இடைக்கால இந்தியா முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. இடைக்கால இந்தியா பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

Continue Reading

பழங்கால இந்தியா முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. பழங்கால இந்தியா பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

Continue Reading

25/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -3 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular) 25/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -3 (200 Qns) -PDF தோ்வு நேரம் – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை Answer key : மதியம் 1 மணி (Tamizha Academy – Youtube Channel)

Continue Reading

RRB PHYSICS MODEL TEST (VIDEO)

RRB Group D தோ்விற்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட 5 இயற்பியல் மாதிாித்தோ்வுகள் இயற்பியல் மாதிாித்தோ்வு 1  : Click here இயற்பியல் மாதிாித்தோ்வு 2  : Click here இயற்பியல் மாதிாித்தோ்வு 3  : Click here இயற்பியல் மாதிாித்தோ்வு 4  : Click here இயற்பியல் மாதிாித்தோ்வு 5  : Click here

Continue Reading

RRB ZOOLOGY MODEL TEST (VIDEO)

RRB Group D தோ்விற்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட 10 விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வுகளை பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 1  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 2  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 3  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 4  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 5  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு 6  : Click here  விலங்கியல் மாதிாித்தோ்வு […]

Continue Reading

இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு (வீடியோ)

RRB GROUP D / TNPSC / RPF / TET போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கும் மிகவும் பயனளிக்கும் வகையில் இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வுகள்  தோ்வு நோக்கில் தயாாிக்கப்பட்டது. இதில் மொத்தம் 14 மாதிாித்தோ்வுகள் உள்ளன. இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 1 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 2 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 3 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 4 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 5 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 6 இந்திய அரசியலமைப்பு மாதிாித்தோ்வு 7 இந்திய […]

Continue Reading