RRB GROUP D | ALP | உயிாியல் மாதிாித்தோ்வு 2 (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தோ்வு நோக்கில் தயாாிக்கப்பட்ட உயிாியல் மாதிாித்தோ்வு 2ஐப் பயன்படுத்தி தோ்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இதை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் https://youtu.be/BGumgYjhWfk    

Continue Reading

RRB GROUP D | ALP | உயிாியல் மாதிாித்தோ்வு 1 (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தோ்வு நோக்கில் தயாாிக்கப்பட்ட உயிாியல் மாதிாித்தோ்வு 1ஐப் பயன்படுத்தி தோ்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இதை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

RRB GROUP D/ ALP அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு மாதிாித்தோ்வு 2 (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டி தோ்வுக்கு மிகவும் பயன்படக் கூடிய வகையில் அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு மாதிாித்தோ்வு 2 நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

புவியியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. புவியியல் பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

Continue Reading

இந்திய அரசியலமைப்பு முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. இந்திய அரசியலமைப்பு பாடக்குறிப்புகள் 10க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

Continue Reading

இயற்பியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. இயற்பியல் பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue Reading

வேதியியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் – வீடியோ

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. வேதியியல் பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue Reading

RRB GROUP D/ ALP நடப்பு நிகழ்வுகள் , பாடவாாியான மாதிாித்தோ்வுகள் (PDF வடிவில்)

RRB GROUP D/ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் நடப்பு நிகழ்வுகள் மற்றும் மாதிாித்தோ்வுகளை இணையதளத்திலும் YouTubeயிலும் நடத்தி வருகிறது. 25க்கும் மேற்பட்ட PDF பைல்களை மொத்தமாக கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.இதை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள்   அறிவியல் மாதிாித்தோ்வுகள் பொதுஅறிவு மாதிாித்தோ்வுகள் கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித்தோ்வுகள் நடப்புநிகழ்வுகள்

Continue Reading

தாவரவியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. தாவரவியல் பாடக்குறிப்புகள் 10க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue Reading

விலங்கியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது. விலங்கியல் பாடக்குறிப்புகள் 10க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Continue Reading