புவியியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது.

புவியியல் பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம் இந்தியாவின் அமைவிடம் மற்றும் இயற்கை அமைப்பு மண் மற்றும் வன வளங்கள் உலக வளங்கள் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல்தொடா்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *