வேதியியல் முக்கிய பாடக்குறிப்புகள் – வீடியோ

SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது.

வேதியியல் பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அமிலங்கள், காரங்கள், உப்புகள்

சோ்மங்கள்,கலவைகள் மற்றும் கரைசல்கள்

உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்கள்

காா்பன்

வேதித் தொழில்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *