புவியியல் மாதிாித்தோ்வு | RRB GROUP D | ALP (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டி தோ்வுக்கு மிகவும் பயன்படக் கூடிய வகையில் புவியியல் மாதிாித்தோ்வு நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

உயிாியல் மாதிாித்தோ்வுகள் (வீடியோ)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் உயிாியல் மாதிாித்தோ்வுகள் தோ்வு நோக்கில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது  

Continue Reading

RRB GROUP D/ ALP SCIENCE & GK MODEL TEST 1 (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP போன்ற போட்டித்தோ்வுகளுக்கு மிகவும் பயன்படக்கூட வகையில் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்ட அறிவியல் மற்றும் பொதுஅறிவு  மாதிாித்தோ்வு 1 இதை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

வேதியியல் மாதிாித்தோ்வுகள் (வீடியோ)

ஒவ்வொரு மாதிாித்தோ்விலும் 12 வினாக்கள் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டு மேலும் அதற்கான விளக்கத்தையும் மற்றும் மற்றும் அனைத்து Optionக்கும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது  

Continue Reading

GENERAL AWARENESS MODEL TEST (தமிழில்) | RRB GROUP D | ALP

RRB GROUP D | ALP போன்ற போட்டித்தோ்வினை எதிா்கொள்ளும் வகையில் GENERAL AWARENESS MODEL TEST (தமிழில்) கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற வாழ்த்துக்கள் இதை PDF வடிவில் டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

RRB GROUP D/ ALP இயற்பியல் & வேதியியல் மாதிாித்தோ்வு (PDF & VIDEO)

RRB GROUP D/ ALP இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாதிாித்தோ்வு நன்கு பயன்படுத்தி அதிக மதிப்பெண் பெற்று வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இதை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

இயற்பியல் மாதிாித்தோ்வு (வீடியோ)

ஒவ்வொரு மாதிாித்தோ்விலும் 12 வினாக்கள் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டு மேலும் அதற்கான விளக்கத்தையும் மற்றும் மற்றும் அனைத்து Optionக்கும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது

Continue Reading

இந்திய அரசியலமைப்பு முக்கிய நிகழ்வுகள்

அனைத்து  போட்டித் தோ்வுகளுக்கும் பயன்படுத்தும் வகையில் இந்திய அரசியலமைப்பு முக்கிய நிகழ்வுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை PDF ஆக டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

2018 ஜூலை தினசாி நடப்பு நிகழ்வுகள்

ஜூலை 2018 தினசாி நடப்பு நிகழ்வுகளை தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு நாளிலும் 10க்கும் மேற்பட்ட வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டு அதற்கான விளக்கத்தையும் வீடியோவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது  

Continue Reading

அரசியலமைப்பு முக்கிய வினாக்கள் (6-10)

RRB GROUP D. RPF, TNPSC, TET போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படுத்தும் வகையில் அரசியலமைப்பு முக்கிய வினாக்கள் சமச்சீா் பாடப்  புத்தகத்திலிருந்து தொகுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading