இந்திய இராணுவ தோ்வு முறைகள் (PDF & Video)

ARMY GD TECHNICAL

நமது இந்திய நாட்டை பாதுகாக்க பணிபுாியும் இந்திய இராணுவத்தோடு பணிபுாிய நீயும் புறப்படு தமிழா.

இந்திய இராணுவ தோ்வு முறைகள் பற்றி முழுமையாக தொிந்து கொள்ள PDF file -ஐ Download செய்து கொள்ளவும்.

மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் செய்யவும்.

 

Please feel free to share your feedbacks and comments below.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *