19/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -1 (200 Qns) | TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி

Group II TNPSC

TNPSC Gr.II (Free Test Batch) | தமிழா அகாடமி (Online / Regular)

19/10/2018 மாதிாித்தோ்வு -1 (200 Qns) -PDF

தோ்வு நேரம்  – காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 வரை

Answer key : மாலை 5 மணி (Tamizha Academy – Youtube Channel)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.