பெரியார் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள் (PDF)

Latest News

ஜனவாி 3, 2021 அன்று நடந்த TNPSC Group 1 முதல்நிலை தோ்வில் பொியாரைப் பற்றிய வினாக்கள் அதிகமாக கேட்கப்பட்டிருந்தன. இதே போன்று இனி வரக்கூடிய TNPSC தோ்வுகளிலும் பொியாரை பற்றிய வினாக்கள் கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. எனவே இந்த PDF பைலை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.